Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Informacja ogólna

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej (także rodzinie zastępczej i rodzinnemu domowi dziecka), w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę może otrzymać:
- rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
- małżonek rodzica;
- dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.2).

Karta jest wydawana:
- rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
- dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
- dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
- dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
- dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Uwaga!
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

Zmiana danych zawartych na Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga wydania nowej Karty.


Składanie wniosków, oświadczeń oraz przedstawianie wymaganych dokumentów odbywa się w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pok. 8C.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 29 743 77 70.


Wytworzył:Monika Osowiecka, data: 12.06.2014 r., godz. 14.00
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 18.06.2014 r., godz. 08.13
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 03.07.2017 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2017 r., godz. 14.29Michał MielczarczykEdycja strony
30.06.2017 r., godz. 16.04Michał MielczarczykEdycja strony
02.01.2015 r., godz. 14.36Michał MielczarczykEdycja strony
18.06.2014 r., godz. 08.13Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 1382 razy.