Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Dostęp do informacji nieudostępnionej

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 3,Urząd Miejski powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

5. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Miejski obowiązany do udostępnienia,nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

6. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

7. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w pkt 1, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


 • Wzór wniosku o dostęp do informacji nieudostępnionej.


 • Wytworzył:Michał Mielczarczyk, data: 17.03.2009 r., godz. 09.00
  Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.01.2009 r., godz. 12.30
  Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 15.05.2009 r., godz. 11.20
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  15.05.2009 r., godz. 11.20Michał MielczarczykEdycja strony
  30.03.2009 r., godz. 14.33Michał MielczarczykEdycja strony
  24.01.2009 r., godz. 12.30Adam PodemskiDodanie strony

  Strona oglądana: 8807 razy.