Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Rejestry, ewidencje

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie.
INFORMACJA O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWUM

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są w siedzibie Urzędu Miejskiego na wniosek zainteresowanego podmiotu. Informacji udziela pracownik prowadzący dany rejestr bądź ewidencję z zastrzeżeniem informacji, których udostępnienie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

W Urzędzie Miejskim w Wyszkowie prowadzone jest archiwum zakładowe. Z zasobu dokumentacji prowadzonego w archiwum można korzystać codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 • WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI

  - Rejestr wymiarowy;

  - Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości;

  - Rejestr przypisów i odpisów;

  - Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym podatników;

  - Ewidencja tytułów wykonawczych łącznego zobowiązania pieniężnego;

  - Ewidencja podatkowa podatku od posiadania psów;

  - Ewidencja upomnień łącznego zobowiązania pieniężnego;

  - Ewidencja upomnień podatku od środków transportowych;

  - Ewidencja tytułów wykonawczych podatku od środków transportowych;

  - Ewidencja środków trwałych;

  - Zestawienie opłaty skarbowej;

  - Ewidencja upomnień podatku od nieruchomości;

  - Ewidencja tytułów wykonawczych podatku od nieruchomości;

  - Ewidencja wysłanych upomnień, wezwań i tytułów wykonawczych;

  - Dzienniki obrotów;

  - Archiwum dokumentów płacowych pracowników Urzędu Miejskiego;

  - Archiwum dokumentów płacowych pracowników zlikwidowanego Państwowego Ośrodka Maszynowego.


  - Ewidencja zarządzeń decyzji, pism okólnych Burmistrza;

  - Ewidencja działalności gospodarczej;

  - Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

  - Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

  - Ewidencja osób zameldowanych na terenie Gminy Wyszków:
  - na pobyt stały,
  - na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy,
  - na pobyt czasowy do 3 miesięcy (dotyczy obywateli państw trzecich) - podlega ustawie o ochronie danych osobowych,

  - Ewidencja rejestru wyborców - podlega ustawie o ochronie danych osobowych;

  - Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych - podlega ustawie o ochronie danych osobowych;

  - Ewidencja pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim;

  - Ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego;

  - Ewidencja zbiorów zarejestrowanych w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych;

  - Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz do obsługi systemów informatycznych;

  - Ewidencja upoważnień pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza;

  - Ewidencja zamówień publicznych udzielanych w ramach wydziału OSO;

  - Ewidencja systemów informatycznych;

  - Ewidencja środków trwałych i rzeczowych w ramach wydziału OSO;

  - Prowadzenie archiwum zakładowego, akt wytworzonych w Urzędzie Miejskim oraz akt osobowych i list płac pracowników zatrudnionych w byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wyszkowie, podlega Ustawie o ochronie danych osobowych;

  - Prowadzenie archiwum kopert dowodowych, podlega Ustawie o ochronie danych osobowych;

  - Ewidencja kart drogowych samochodów stanowiących własność Gminy oraz OSP;

  - Ewidencja wypadków przy pracy pracowników Urzędu Miejskiego;

  - Ewidencja pieczęci i pieczątek;

  - Ewidencja członków OSP zgłoszonych do ubezpieczenia;

  - Rejestr budynków i lokali mieszkalnych;

  - Rejestr osób i rodzin ubiegających się o najem mieszkań komunalnych;

  - Rejestr osób i rodzin uprawnionych do lokalu socjalnego na mocy orzeczonych wyroków sądowych;

  - Rejestr nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości;

  - Rejestr zamówień publicznych;

  - Rejestr wydanych decyzji z zakresu dodatków mieszkaniowych;

  - Rejestr wydanych decyzji:
  - na zajęcie pasa drogowego
  - na wykonywanie zjazdów z dróg gminnych
  - na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową;

  - Rejestr zamówień publicznych;

  - Rejestr Społecznych Komitetów;

  - Rejestr spraw związanych z realizacją umów na:
  - utrzymanie zieleni na terenie miasta
  - utrzymanie zieleni w parku Wazów
  - omiatanie ulic, placów i chodników gminnych w Wyszkowie
  - utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych
  - utrzymanie czystości na terenach komunalnych
  - remonty cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej
  - remonty cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni gruntowej
  - oznakowanie dróg gminnych;

  - Rejestr spraw drogowych;

  - Rejestr dzierżawców:
  - prywatnych przewoźników korzystających z przystanków
  - pawilonów handlowych zlokalizowanych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej
  - dzierżawców targowisk;

  - Rejestr wydawanych decyzji na utrzymanie psa ras uznawanych za agresywne;

  - Rejestr zgłoszeń padłego bydła w wieku powyżej 24 miesiąca życia;

  - Rejestr miejsc pamięci narodowej;

  - Rejestr nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości w sołectwach;

  - Rejestr wydanych decyzji - zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości;

  - Rejestr wydanych decyzji na:
  odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

  - Rejestr postanowień w sprawie gospodarki odpadami;

  - Rejestr umów na przyłączenie i przyjmowanie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

  - Rejestr prowadzonych postępowań w sprawach przywrócenia do stanu pierwotnego wód na gruncie.


  - Rejestr planów miejscowych;

  - Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego;

  - Rejestr decyzji o warunkach zabudowy;

  - Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.


  - Ewidencja ksiąg stanu cywilnego.


  - Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadanych przez Burmistrza Wyszkowa;

  - Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;

  - Rejestr niepublicznych placówek oświatowych;

  - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Wyszków.


  - Rejestr uchwał Rady Miejskiej;

  - Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej;

  - Rejestr skarg i wniosków;

  - Rejestr protokołów z sesji Rady Miejskiej;

  - Rejestr protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej;

  - Rejestr protokołów z posiedzeń Komisji Finansów i Gospodarki;

  - Rejestr protokołów z posiedzeń Komisji Promocji i Kultury;

  - Rejestr protokołów z posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.


  - Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

  - Projekty rozstrzygnięć wnoszonych protestów wraz z uzasadnieniem;

  - Centralny rejestr udzielonych zamówień publicznych na podstawie zawartych umów.


  - Ewidencja skarg, wniosków i listów obywateli - pokój 139;

  - Rejestr przyjęć interesantów przez Burmistrza Wyszkowa - pokój 139;

  - Rejestr wpływającej korespondencji do Urzędu Miejskiego - pok. 145;

  - Rejestr jednostek kultury - pokój 115.


  - Rejestr wniosków do Sądu Grodzkiego,

  - Rejestr mandatów karnych kredytowanych,
  wezwań,

  - Rejestr zgłoszonych i wykonanych interwencji,

  - Rejestr protokołów z użycia środków przymusu bezpośredniego,

  - Rejestr protokołów użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu (alkotestu),

  - Rejestr zgłoszeń niewypałów,

  - Rejestr użycia sygnału dźwiękowo-świetlnego pojazdu uprzywilejowanego,

  - Rejestr rozliczenia miesięcznego paliwa (ilość przejechanych km i zużycie paliwa na 100 km),

  - Księga inwentarzowa sortów mundurowych (stan w rozbiciu na poszczególnych funkcjonariuszy, okres używalności),

  - Księga druków ścisłego zarachowania (wydawanie i rozliczanie bloczków mandatów karnych),

  - Raport dzienny z przebiegu służby patrolu,

  - Raport dzienny z przebiegu służby oficera dyżurnego,

  - Karta miesięczna pracy funkcjonariusza.


 • Wytworzył:Michał Mielczarczyk, data: 08.04.2009 r., godz. 11.30
  Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.01.2009 r., godz. 12.29
  Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 23.07.2019 r., godz. 13.18
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  23.07.2019 r., godz. 13.18Michał MielczarczykZmiana kolejności podlinków
  23.07.2019 r., godz. 13.18Michał MielczarczykZmiana kolejności podlinków
  05.03.2018 r., godz. 16.02Michał MielczarczykEdycja strony
  29.01.2018 r., godz. 13.35Michał MielczarczykEdycja strony
  01.03.2017 r., godz. 11.17Michał MielczarczykEdycja strony
  01.03.2017 r., godz. 11.01Michał MielczarczykEdycja strony
  01.03.2017 r., godz. 10.49Michał MielczarczykEdycja strony
  06.02.2015 r., godz. 15.14Michał MielczarczykEdycja strony
  06.02.2015 r., godz. 15.02Michał MielczarczykEdycja strony
  15.05.2009 r., godz. 11.40Michał MielczarczykEdycja strony
  08.04.2009 r., godz. 11.24Michał MielczarczykEdycja strony
  24.01.2009 r., godz. 12.29Adam PodemskiDodanie strony

  Strona oglądana: 16236 razy.