Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Ustanowienie pełnomocnika wyborczego dla wyborcy niepełnosprawnego

Urząd Miejski w Wyszkowie uprzejmie informuje, że przepis art. 54 ustawy z 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 684 z późn. zm.) umożliwia ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy niepełnosprawnego lub mającego ukończone 75 lat odda głos w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku.
Z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania może wystąpić do Urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania lub wpisania do rejestru wyborców wyborca, który:
- posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także
wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj.
1/całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2, i niezdolności do
samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2/niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust. 5 ustawy
wymienionej w pkt 1;
3/całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 ustawy wymienionej
w pkt 1;
4/orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5/orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
oraz
wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do burmistrza gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do 4 października 2019 roku.

Do wniosku o sporządzenie „pełnomocnictwa do głosowania” wyborca załącza:

1/ kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności;
2/ pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
Ponadto informuję, że wyborca niepełnosprawny posiadający wymienione wyżej orzeczenie może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza komisarzowi wyborczemu do 30 września 2019 roku.

Dokumenty powyższe dostępne są w pokoju nr 106 - wydział Spraw Obywatelskich i Administracji.
Informacje ww. zakresie można uzyskać również telefonicznie - Ewa Borecka, starszy inspektor tel. /29/ 743 77 03.


Wytworzył:Ewa Borecka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 10.09.2019 r., godz. 09.24
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 10.09.2019 r., godz. 09.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2019 r., godz. 09.25Michał MielczarczykEdycja strony
10.09.2019 r., godz. 09.24Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 17 razy.