Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Informacja w sp. wyłożenia spisu wyborców do publicznego wglądu

Urząd Miejski w Wyszkowie uprzejmie informuje, że od 23 września 2019 roku do 11 października 2019 roku w godzinach od 800-1600 w pokoju nr 106 Urzędu Miejskiego w Wyszkowie będą udostępnione do publicznego wglądu spisy wyborców.

Zgodnie z art. 19 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 684 z późn. zm./ wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.
Natomiast stosownie do art. 28 §1. cytowanej wyżej ustawy wyborca nigdzie niezamieszkały, a przebywający czasowo na obszarze gminy, może być dopisany do spisu wyborców na jego pisemny wniosek, wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do 8 października 2019 roku.
Ponadto informuję, że zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 grudnia 2014r. /Dz.U. z 2015r. poz. 5/ w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może na żądanie otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera wyłącznie osobiście za pokwitowaniem, albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Dokumenty powyższe można otrzymać w pokoju nr 106 - wydział Spraw Obywatelskich i Administracji.
Informacje ww. zakresie można uzyskać również telefonicznie - Ewa Borecka, starszy inspektor, tel. /29/ 743 77 03.


Wytworzył:Ewa Borecka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 10.09.2019 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 10.09.2019 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2019 r., godz. 09.23Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 18 razy.