Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

MPZP dla obrębów geodezyjnych Świniotop, Puste Łąki - etap A

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Świniotop, Puste Łąki - etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XLV/462/14 z 13 lutego 2014 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Świniotop, Puste Łąki, uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr VII/49/15 z 30 kwietnia 2015 r. w sp. zmiany uchwały Nr XLV/462/14 z 13 lutego 2014 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Świniotop, Puste Łąki oraz uchwały Nr XLVI/468/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 30 listopada 2017 r. w sp. etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Świniotop, Puste Łąki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Świniotop, Puste Łąki - etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona 14 lutego 2018 r., w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2018 r. do Burmistrza Wyszkowa w kancelarii urzędu lub na jego adres.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2018 r. do Burmistrza Wyszkowa w kancelarii urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa.

Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Świniotop, Puste Łąki – etap A,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


Wytworzył:Anna Staniszewska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 05.01.2018 r., godz. 16.38
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 09.01.2018 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.01.2018 r., godz. 14.40Michał MielczarczykZmiana przynależności strony
05.01.2018 r., godz. 16.38Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 535 razy.