Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Kompetencje, tryb pracy

Wyciąg ze Statutu Gminy Wyszków

Wyciąg ze Statutu Gminy Wyszków:

§7.
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Kompetencje Rady określają ustawy i niniejszy Statut.
3. W skład Rady wchodzi 21 radnych.

§8.
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i od 1 do 2 Wiceprzewodniczących.
2. Rada powołuje ustalając skład osobowy:
1) Komisję Rewizyjną,
2) Komisje stałe,
3) Komisje doraźne - powołane do określonych zadań,
4) Komisję Skarg.

Wyciąg z Ustawy o samorządzie gminnym:

Art.18.
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2.Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1)uchwalanie statutu gminy;
2)ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3)powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
4)uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
4a)rozpatrywanie raportu ostanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5)uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6)uchwalanie programów gospodarczych;
6a)przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7)ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8)podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c)zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),
d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;
10)określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust.2 i 2a;
12)podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13)podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), a także wznoszenia pomników;
14)nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;1
4a)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15) stanowienie winnych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
3.(uchylony)
4.(uchylony).


Wytworzył:Michał Mielczarczyk, data: 05.03.2009 r., godz. 13.45
Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.01.2009 r., godz. 12.14
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 16.10.2019 r., godz. 11.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2019 r., godz. 11.37Michał MielczarczykEdycja strony
16.10.2019 r., godz. 11.37Michał MielczarczykEdycja strony
16.10.2019 r., godz. 11.36Michał MielczarczykEdycja strony
16.10.2019 r., godz. 11.36Michał MielczarczykEdycja strony
24.09.2019 r., godz. 09.50Michał MielczarczykEdycja strony
24.07.2019 r., godz. 09.23Michał MielczarczykEdycja strony
29.12.2011 r., godz. 14.25Michał MielczarczykEdycja strony
05.03.2009 r., godz. 13.51Michał MielczarczykEdycja strony
24.01.2009 r., godz. 12.14Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 11855 razy.