Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Kompetencje, tryb pracy

Wyciąg ze Statutu Gminy Wyszków

 • §9.

  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
  2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
  3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej określa odrębna ustawa.
  4. Kompetencje Rady określają ustawy oraz niniejszy Statut.

 • §10.

  Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
  1) uchwalanie Statutu Gminy,
  2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza - na wniosek Burmistrza,
  4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu
  5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6) uchwalanie programów gospodarczych
  7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
  b) emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  10) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji
  rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,
  12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
  15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

 • §11.

  1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1-2 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowiska Przewodniczącego i
  Wiceprzewodniczącego przysługuje radnemu i klubom radnych.
  3. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.
  4. Funkcji, o których mowa w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka komisji rewizyjnej.
  5. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.


 • Wytworzył:Michał Mielczarczyk, data: 05.03.2009 r., godz. 13.45
  Wprowadził:Adam Podemski, data: 24.01.2009 r., godz. 12.14
  Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 24.07.2019 r., godz. 09.23
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  24.07.2019 r., godz. 09.23Michał MielczarczykEdycja strony
  29.12.2011 r., godz. 14.25Michał MielczarczykEdycja strony
  05.03.2009 r., godz. 13.51Michał MielczarczykEdycja strony
  24.01.2009 r., godz. 12.14Adam PodemskiDodanie strony

  Strona oglądana: 11711 razy.